kort humanistisch manifest 2.

Wie de site bezoekt van het Humanistisch Verbond komt al gauw terecht bij de werkzaamheden van geestelijk begeleiders en het thema zinvol levenseinde, een thema die veel senioren die lid zijn van het Humanistisch Verbond bezighouden. Een zinvol levenseinde waarmee bedoeld wordt dat men vrijwillig euthanasie tot zich kan nemen om waardig het fysieke bestaan te kunnen verlaten. Dit is op zich een goed streven, maar hopelijk niet het enige. Een zinvol levenseinde kan ook anders worden ingevuld. Het beeld wat hierdoor ontstaat is dat het Humanistisch Verbond een seniorenclub is die voornamelijk voor zichzelf een goed levenseinde willen bereiken. Om het Humanistisch Verbond aantrekkelijker te maken voor iedereen die een Humaan leven voorstaat en weet dat het Humanisme een van de grondpeilers is van onze samenleving, cultuur, opvoeding en onderwijs zal een verbreding van de thema;s willen voorstaan.

In die betekenis zal het Humanistisch Verbond ook coalities moeten aangaan en samenwerken met andere vrijdenkende partijen en individuen en hen vragen om actief mee te gaan doen in de verbreiding van het Humanisme en in het Humanistisch Verbond.

Misschien is dit vrij gedacht, maar Humanisten stellen vrijdenken voorop.

Wat gaan we doen ?

we gaan het gezellig houden. De harde schreeuwende confrontatie is niet mijn stijl. Maar helaas ben ik wel docerend, worden feiten en geschiedenis niet geschuwd, de werkelijkheid niet verbloemd, de rechtvaardigheid aangegeven onrecht genoemd, en geven we aan dat het nu tijd is voor actief humanisme en voor veel leden die dit nastreven zullen.

We zijn met het Humanistisch Verbond als basis die het gedachtengoed van het Humanisme al uitdraagt met 13.000 leden een politiek provinciaal platform waar we voornamelijk het Humanisme en de humanistische stromingen meer willen promoten en erover willen informeren.

–          Muziek van Harry Loco die ons af en toe op een concertje zal trakteren van de protest en folksongs van de jaren zestig

Hoe zit de huidige economische situatie in elkaar ?

–          Lezing OVER DE HUIDIGE MAATSCHAPPELIJK ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

–          Eventueel introducties van gast sprekers van MyWheels, humanistisch verbond, humanistische democratische partij,

–          Eventueel introductie van de Vrijzinnige partij door Norbert Klein lijstrekker van deze partij.

            Spreker Peter van Roekel de voorzitter van de humanistische democratische partij Lezing de rol van het humanisme in de politiek.

–          Enkele medestanders partijen zoals de piratenpartij.

Het geheel is tevens de start pers presentatie van het Humanistisch Verbond ledenwerving en politiek provinciaal platform

Hierna is het mogelijk om vijf zes tafels te organiseren waar verder gepraat kan worden met en over Mywheels, Humanistisch Verbond, de Humanistisch Democratische partij en/of het Provinciaal politiek platform.

SOCRATES VRAAGT     Heb jij een mening of een feit ?

Ik heb een mening

Ik heb een mening

En die mening is een feit

Ik heb een feit

Maar geen mening

Ik heb een feit

Maar geen mening

En ook dat is een feit

Ik heb een mening maar geen feit

Ik heb een mening maar geen feit

Ook dat is een mening

Zonder feit zonder mening

Wordt er niets gezien

Wordt het geen beleid

Ook dat is een feit mijn mening telt

 

 

 

 

 

Socrates stelt vragen, wie was Socrates ?

 

 

De Griekse filosoof Socrates (5de eeuw voor Christus) geldt algemeen als grondlegger van het westerse humanisme. Hij stelde vragen bij alle vanzelfsprekendheden die op zijn weg kwamen. Vraagtekens plaatste deze wijsgeer vooral bij autoriteit en dogmas. Het zelf kritisch nadenken heeft de moderne humanist met Socrates gemeen.

 

Socrates vraagt wat vind jij van liegende politici ?

 

Het wordt gezien de liegende politici ja ook in ons eigen land, hoog tijd voor een moreel politiek elan zoals die wordt voorgestaan door het Humanisme. Er kan geen plaats zijn voor mensen zoals Mark Rutte, dhr Teeven en nog erger van der Steur die deals met criminelen in de doofpot willen stoppen. Gelukkig hebben we goed functionerende journalisten en af en toe een klokkenluider die de doofpot onthult.

Linkse elite

De door de culturele elite hoog opgeleide mensen vergetenen hebben massaal gestemd voor Brexit het loskomen van Engeland en op Trumpettisme in America want de democraten vonden die vergetenen deplorables en raakten daarmee nog meer vervreemd van de achterban. Vergeet niet dat 60 procent van de bevolking wel stemrecht heeft ook al heeft ze alleen lagere opleiding.

Vergeet niet dat de hele economie draait op deze laag opgeleiden want zonder hen wordt er niet veel gedaan en juist door hen kunnen hipsters en hoog opgeleiden eindeloos vergaderen en praten over mode, nieuwe i phone en hippe restaurantjes.

Alsof dat geen laag opgeleide leegte heeft.

Dat was de elite ter linkerzijde, hier in Nederland de PVDA regenten bureaucratie partij, en Groen links, D66.

De door de rijke rijk geworden rechtse elite verontnachtzame vergetenen hebben massaal gestemd voor kapitalisme pur sang. De bevolking die daarop heeft gestemd is vergeten dat deze rijkdom werd vergaard door slavernij en roofzucht. In America zullen nu de minimumlonen stevig omlaag gaan, want daarmee kan je banen scheppen. De rijk geworden elite zijn rijk geworden door het gewone volk, verslaafd te maken aan Heineken, alcohol in het algemeen, junk food, en nu de koffie en wiet. De hipsters die daarvan rijk worden weten als geen ander hoe het kapitalisme werkt. Deze rijken zijn vergeten dat hun hele fabrieken werkten op laag opgeleiden want zonder hen kan er niet veel worden gedaan.

Dit is de elite ter rechterzijde. Met name de VVD

Socrates vraagt : zijn elite studenten beter dan gewone gangs ?

De ontgroeningspraktijken die zonder waarden en normen en zonder enige vorm van empathie en geweten worden uitgevoerd door elite jongetjes die van zelf al weten wat ze ook uitspoken ze toch wel in elite banen terecht komen omdat hun ouders daar ook in verblijven. Dat ze soms weten dat ze over de normen grens heen gaan blijkt wel uit het feit dat als een student naar buiten zou treden over de laakbare praktijken deze een boete zou moeten betalen van 25.000 euro aan de vereniging. Klokken luiden is verboden.! Waar hebben we dat toch meer gelezen ? hoe de elite hun gewetenloze praktijken in de financiele wereld, in de Multi nationale ondernemingen en grote bedrijven willen verstoppen en binnenkamers willen houden ?

De elite zich ver verheven voelend op de golfvelden van de jongetjes uit de achterstandswijken en banlieu’s gedraagt zich nog gewetenlozer en achterlijker dan die jongetjes waar ze zich ver verheven boven voelen. Dat je ouders rijk zijn betekent nog niet dat jij als elite jongetje kan doen wat jij maar wilt om een Old boy’s network te creeren, een hechte band smeden werd genoemd als argument om mensen te kunnen mishandelen. Er zijn andere methoden voor elite jongetje, gewoon goede vriendschap kweken en wat voor andere mensen over hebben.

Deze normen en waarden van eliteclubs Minerva worden ook later gehanteerd in de uitoefening van macht. Zelfvoldaan worden gewetenloos de eigen salarissen opgekrikt of de verliezen van de banken afgewenteld op de gewone belastingbetalende burger. In domme machtspelletjes laten ze pestgedrag zien dat later in de samenleving ook wordt gebruikt ten koste van de gewone burger, de lager opgeleide. Pestgedrag is echter dysfunctioneel en over grenzen gaan in de uitoefening van macht zonder het geweten te laten spreken is psycho patholigisch, mentaal ZIEK. Studenten uit deze clubs die hebben meegedaan aan dergelijke spelletjes van machtsmisbruik behoren geen banen te krijgen in de top van een bedrijf, de rechtspraak, of politiek waar integere machtsuitoefening essentieel is.

SOCRATES VRAAGT;

–         Waarom krijgen multi nationals steeds meer macht ?

–         Hoe zit het met de democratie als alleen lobby isten mogen meeschrijven met wetteksten ?

–         Wat is een aandeelhouder ook al weer ?

–         Waarom krijgen aandeelhouders van banken dividend terwijl ze worden overeind gehouden met belastinggeld ?

–         Waarom komen steeds meer gezinnen onder de armoede grens ?

–         Waarom mag de incasso industrie heel hoge incasso kosten rekenen bij mensen die geen geld hebben ?

–         Waarom komen er steeds meer voedselbanken en vinden we dat heel gewoon ?

–         WELKE POLITIEKE PARTIJ HEEFT OOIT DEZE VRAGEN GESTELD ?

We willen laten zien dat het Humanisme en de Humanistische partij een betere uitkomst kan geven.

Kan het HUMANISME een betere uitkomst geven ?

BIJ ONS STAAT DE SAMENWERKING CENTRAAL de MEDEDINGING of CONCURRENTIE doen andere partijen maar.

81 partijen doen mee aan de verkiezingen die landelijk zijn georganiseerd. 81 partijen ! Maar we weten ook dat ruim 70 partijen ervan dromen. De kosten van 12.000 euro borg niet hebben opgehaald, en het alleen niet redden. Samenwerking is dus geboden. Juist nu, nu het Humanisme en het gedachtengoed van Humanisten en vrijdenkers het enige en juiste alternatief kan zijn voor het huidig sociaal politiek opportunistisch populistisch klimaat. Samenwerken is geboden voor alternatieve ondernemers die oplossingen bieden voor het klimaat, overdadig autogebruik. Zoals Mywheels autodelen, ooit gestart met een auto en de deel auto sleutels onder de bloempot van de buren.

WAAR GAAN WE HET NIET OVER HEBBEN ?

We gaan het niet hebben over participatie samenleving want die bestaat niet, ouder mishandelingen, de politiek, sociale economie, de banken, de woekerpolissen, de hoge zorgkosten, schulden, het programma schuldig van Human, de schuldhulpverleners. Daar willen we het niet over hebben. Dat is ongezellig en wij willen een goed leven en dat beeld van een goed leven moet blijven bestaan. Daar gaan we dus niet aan tornen. We gaan ook niet de gevestigde orde of machthebbers bekritiseren. Dat is trouwens streng verboden In Nederland bovendien is de censuur altijd aanwezig.

Het humanisme is een politiek moreel streven. We moeten dus eerst eens kijken naar de rolmodellen, de wijze van leidinggeven in de politiek, multi nationals, banken, zorgverzekeraars. Leiderschap in grote ondernemingen bureaucratie en politiek welke vaak trekken vertonen van gewetenloosheid, psychopathie

Bovendien werd Jezus daarvoor aan het kruis gespijkerd en kreeg Socrates de gifbeker toegediend en de klokkenluiders van de vastgoedfraude kwamen op straat te staan en werden dakloos.

Ook de huidige klokkenluiders zoals Wouter Verbree over het UWV, ir Ruud Rietveld, journalist Nico van de Ham, Harold van Weerd, Richard Kluun en Rob Brockhuis werden met misbruik van macht en manipulatie financieel door de belastingdienst of UWV uitgeperst.

Hoe zat de vastgoed fraude in elkaar ? Mag ik dat niet vragen ?

VASTGOED FRAUDE bijvoorbeeld BOUWFONDS   DAAR GAAN WE HET NIET OVER HEBBEN.

Bouwfonds opgericht als sociaal fonds gemeenten voor sociale woningbouw,verkwanseld door de leiding van Bouwfonds en Rabo

Zie boek de vastgoedfraude

Dat banken hun eigen broek niet kunnen ophouden en verliezen afwentelen op de belastingbetaler in plaats van op de aandeelhouder

De aandeelhouders en leden van directie weer gewoon op hun oude veel te grote voeten doorgaan

Dat sociale fondsen zoals ziekenfonds nu net als het bouwfonds wordt omgetoverd tot geldmachine voor enkelen en dat niemand ingrijpt

WAAR WE WEL EVEN OVER PRATEN

Een belangrijke bron voor het humanisme is de stoïcijnse filosofie, gegrondvest door de filosoof Zeno. Deze filosofie raadde de mens aan te leven ‘overeenkomstig natuur en rede’. Voor de Stoïcijnen waren alle mensen gelijk, zelfs slaven en ‘barbaren’.

Ook in het latere Romeinse rijk schoten de klassieke Griekse ideeën wortel. Lag bij de Grieken veel nadruk op paideia, vorming tot mens, Romeinen als Seneca en Cicero lanceerden het ideaal van de humanitas, menselijkheid

Het socialisme van Marx, die verkondigde dat een waardig bestaan pas mogelijk is in een menselijke, rechtvaardige samenleving, had een belangrijke invloed op het humanisme van de 20ste eeuw. Met de oprichting van Humanitas in 1945 en het Humanistisch Verbond in 1946 organiseerden humanisten zich na de oorlog om in het nog sterk verzuilde Nederland een eigen plaats te bevechten.

Toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 was aangenomen door de Verenigde Naties, werd het pad geëffend voor een internationale humanistische beweging.

DE GRONDSLAGEN VAN HET HUMANISME zoals verwoord en beschreven door J.P. van Praag.

Waar staat het Humanisme voor ?

 

–      Morele overtuiging

–      Een wijze van leven steunend op menselijke vermogens

–      Een bestaan dat betekenis heeft

–      De maatschappij moet alle voorwaarden scheppen voor menselijke ontwikkeling

–      Menselijke ontplooiing vraagt voortdurende verbetering

–      Menselijke rechtvaardigheid is de verwerkelijking van gelijkheid

–      Het enige wenselijke gebruik van dwang is om te onderdrukken dat men gebruik maakt van dwang

–      Humanisme bevestigt de verantwoordelijkheid van mensen voor mensen.

Heeft dat gevolgen voor de manier waarop we de samenleving moeten organiseren ?

DAT DIT CONSEQUENTIES HEEFT VOOR DE WIJZE WAAROP WE DE SAMENLEVING ORGANISEREN EN

HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN VERDELEN IS HOPELIJK DUIDELIJK EN DUS OOK EEN PUNT VOOR DE POLITIEK

DIT ZIJN TEVENS UITGANGSPUNTEN VOOR EEN ALGEMEEN EN GOED VERKIEZINGSPROGRAMMA.

Socrates vraagt

Wat moeten raadsleden doen ?   Bron Binnenlands bestuur.

Een belangrijk uitgangspunt is dat jij met je collega-raadsleden ook in die zin het ‘volk vertegenwoordigen’, dat jullie de enigen zijn die kunnen besluiten wat de burger wordt voorgeschoteld dan wel opgelegd.

Bij de overheid heeft de burger geen keuze, hij moet het gebodene gewoon slikken en er nog voor betalen ook. Als de overheid terughoudend zou zijn met aanbiedingen, dan zou het misschien nog wel te behappen zijn. Maar de ervaring leert dat de overheid net zo gretig is als het bedrijfsleven om de burger van alles en nog wat voor te schotelen, dus moet je als raadslid enorm op je qui-vive zijn.

Een tweede misschien nog wel belangrijker uitgangspunt is dat de gemeenteraad alleen tot een goede oordeelsvorming kan komen als de beleidsvoorbereiding op een open en transparante manier wordt uitgevoerd.

Bestuurders hebben de neiging om dit slechts in beperkte mate te doen, omdat zij denken dat ze anders teveel worden gehinderd tijdens het proces dat tot het door hen gewenste besluit moet leiden. Zij hebben nogal eens de indruk dat burgers tijdens de beleidsontwikkeling eerder te zien zijn als hinderpalen dan als steunpilaren. Omdat bestuurders al heel snel in het begin van een voorbereidingstraject keuzes maken staan zij niet meer echt open voor andere benaderingen van het betreffende maatschappelijke probleem. Anders gezegd, zij ontwikkelen al gauw een tunnelvisie.

De gemeenteraad moet in alle gevallen ruimte scheppen voor een open beleidsontwikkeling, geen genoegen nemen met intransparantie tijdens het beleidsproces en een wethouder met tunnelvisie hiermee confronteren.

Dit is een vorm van directere democratie.

SOCRATES vraagt

 

Hoe pak je dat dan aan als raadslid?

Volgens mij komt het neer op het stellen van de juiste vragen.

De eerste vraag is: wat is nou eigenlijk het maatschappelijke probleem dat men probeert aan te pakken en is dat probleem deugdelijk geanalyseerd?

Is ook duidelijk gemaakt waarom en in hoeverre de overheid probleemeigenaar moet zijn? Wat vinden burgers er eigenlijk van en hebben die zich er duidelijk over kunnen uitspreken?

De tweede vraag die je moet stellen betreft de doelstelling van de voorgenomen maatregel. Niet alleen is daarbij van belang wat het concrete doel precies is maar vooral waaròm dat doel zo belangrijk is en voor wie. En wordt dat ook zo gezien door burgers?

Daarmee kom je hopelijk te weten welke waardengrondslag er is. Immers, politiek bestaat uit het toedelen van (schaarse) waarden, zoals bestuurskundigen zeggen, en als je dat bewust wilt doen moet je wel weten hoe het zit met de onderliggende waarden van een voorgestelde maatregel.

De derde vraag is op welke veronderstellingen de maatregel is gebaseerd: kan duidelijk worden gemaakt waarom het effectief zou zijn, kan het misschien ook doelmatiger, is er voldoende gelet op ongewenste neveneffecten, hoe zit het met de maatschappelijke acceptatie, is het consistent met andere maatregelen en met wetgeving, pakt het rechtvaardig uit, hoe uitvoerbaar is het.

De vierde vraag is naar de toetsing van de beleidstheorie: welke bewijsvoering kan worden aangedragen dat het allemaal klopt. Bronnen voor de bewijsvoering zijn: bestaande kennis uit wetenschap en praktijk, ervaringen elders, raadplegen van stakeholders en zeker ook van de bevolking, onderzoek dat door de gemeente zelf wordt geëntameerd.

Moet je al die vragen als raadslid zelf beantwoorden? Dat mag wel, en mocht je toevallig veel weten van het betreffende onderwerp is dat ook zinvol, maar primair moet je bij een wethouder afdwingen dat hij/zij deze vragen gaat beantwoorden.

Als elke gemeenteraad dit consequent volhoudt zal niet alleen de bestuurlijke cultuur maar vooral ook de kwaliteit van het beleid er sterk van opknappen.

Dit bericht is ook geplaatst op iRaad, een visie, een samenwerkingsverband en een uitvoeringsprogramma om in korte tijd het raadswerk in gemeenten te versterken door een effectieve werkwijze en een nieuwe generatie informatievoorziening

Waarom praten we even over MY WHEELS ?

WAAR WE WEL EVEN OVER PRATEN   VAN My wheels

Deel auto concept. Deel auto’s staan in de buurt waar jij woont.

De auto wordt geopend met je OV kaart.

Als meerdere mensen een auto delen, deel je de kosten en onderhoud.

Het scheelt parkeerplaatsen, voor iedere autodeler scheelt het ook een parkeerplaats

Politieke Partijen en ons programma biedt de verdere ontwikkeling van autodelen en openbaar vervoer. De autowegen staan vol, mooie gebieden als Amelisweerd worden opgeofferd aan autowegen die als ze verbreed zijn toch weer dichtslibben. Er moet echter niet alleen een nieuw weerklimaat komen maar ook een nieuw economisch klimaat.

Goed armoedebeleid en andere economische maatregelen zijn daar voor   de nieuwe prioriteiten

Waarop moeten we uitvoering kunnen baseren ?

Onze leidraad voor de uitvoering van humanistische grondslagen is het creatieve brein – hoe mens en wereld elkaar maken – van Swaab. Ik zeg er meteen bij dat mensen elkaar ook kunnen breken.

Bijvoorbeeld Zelfstandigen zonder personeel die een UWV uitkering hebben moeten uren die ze werkzaam zijn opgeven. De belastingdienst kent een klein zelfstandigenaftrek en urencriterium langs andere regel dan die van het UWV.Dat urencriterium van de UWV en die van de belastingdienst verschillen met elkaar.

Toen kwamen de belastingdienst en UWV met elkaar overeen dat de klein zelfstandigen met een UWV uitkering fraudeerden !!

Een psychopatisch samenspel van UWV en belastingdienst…

Ander voorbeeld:

Opgroeien in armoede gaat bijvoorbeeld samen met minder stimulatie vanuit de omgeving, minder speelgoed, boeken scholing, uitjes, sport, concerten.

Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat wie in Rotterdam zuid woont of zoals in het programma Schuldig van Human in de Vogelenbuurt Amsterdam aan het overleven is. De mensen die daar wonen kunnen niet leven zoals de rijkere humanisten. Die leven.

Twee op de vijf huishoudens loopt achter met zijn betalingen. En een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor er sprake is van betalingsproblemen.

De belangrijkste reden voor deze problemen is dat men niet in staat is om de rekeningen te betalen vanwege hoge vaste lasten of hoge zorgkosten.

Als wij als humanisten zeggen dat wij iedereen een menswaardig bestaan gunnen zullen wij ons eerst hiermee moeten bezighouden en onze ogen niet sluiten voor de verschillen die er zijn. En die zijn groot. Als we economisch gezien 20 % van de bevolking economisch naar beneden drukken zal deze groep niets meer te besteden hebben bij de middengroep.

Dan gaat het met de middengroep ook langzaam maar zeker financieel slechter

Top 3 oorzaak betalingsachterstanden 2015

1.Mijn vaste lasten zijn te hoog (27%)

2.Als gevolg van inkomensdaling (26%)

3.Ik heb te hoge zorgkosten (22%)

Henri van Rijn boek Armoede noodlot of onrecht Babylon de Geus. 1995

Van Rijn haalt in dit boek een onderzoek aan van de directeuren van Gemeentelijke sociale diensten in januari 1972 !!

In dit onderzoek werden minimale budgetten opgesteld voor gezinnen van verschillende grootte aan de hand van gegevens van het voorlichtingsinstituut voor gezinsbudget te Den Haag en het voorlichtingsbureau Voeding eveneens te Den Haag. Volgens dit rapport kwam toen al een gezin met twee kinderen jaarlijks 740 gulden TEKORT, uitgaande van redelijk lopende uitgaven. Voor een gezin met vier kinderen liep dit op tot 1740 gulden per jaar. Voor grote uitgaven was in dit budget geen ruimte gecreeerd. Gemeenten konden hiervoor soms bijzondere bijstand verstrekken maar deden dit niet omdat het toenmalige ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk stelde dat uit de bijstandsnorm alle bestaanskosten betaald konden worden. Niet alleen dus de lopende uitgaven en vaste lasten, maar ook grotere uitgaven als koelkast, wasmachine.

Van Rijn stelt, ook als is de financiele bijstand de hoogste van Europa, ook een afgestudeerde econoom hiervan niet kan rondkomen, gerelateerd aan de leefkosten in Nederland.

van Rijn merkt op dat wij als samenleving van gezinnen verlangen dat ze zien rond te komen met de bestaansmiddelen die werden verschaft. Van Rijn beschrijft ook dat wij als samenleving de moeder van kinderen verwijt dat ze haar kinderen verwaarloost, op grond waarvan de kinderen uit huis werden geplaatst. ! Dit terwijl de moeder onvoldoende bestaansmiddelen had om de kinderen goed te voorzien in voeding en kleding.

Het boek van van Rijn is van 1995     Het genoemd onderzoek van 1972. Het is nu 2017

 WAT IS EEN ZINVOL LEVENSEINDE

 

Als een kwart van de ouderen onder de armoedegrens leeft en eenzaam achter blijft ?

Als een kwart van de ouderen problemen heeft met de hippe snelle digitale wereld

Overleven is een andere vorm van leven. Overleven is voortdurende stress. Een verschil in levensverwachting van 10 tot 20 jaar tussen de buurten uit arme delen en rijke delen van de stad lijkt gewoon.

Het is niet gewoon. Politiek is uiteindelijk een kwestie ven budgetten verdelen waar iedereen van mee profiteert en niet alleen de banken die met behulp van de belastingbetaler overeind moet worden gehouden. Of de multi national, of de hogere inkomens die profiteren van hypotheek rente aftrek van de belastingen, de subsidies voor bibliotheek, concertbezoek, kinderopvang, betere particuliere zorg.

Was het HUMANISME GEEN POLITIEK MOREEL STREVEN ?

Het humanisme is een politiek moreel streven. We moeten dus eerst eens kijken naar de rolmodellen, de wijze van leidinggeven in de politiek, multi nationals, banken, zorgverzekeraars. Leiderschap in grote ondernemingen bureaucratie en politiek welke vaak trekken vertonen van gewetenloosheid, psychopathie

Het ontbreekt aan goed leiderschap. ABN AMRO eerst gesteund door de staat het verlies van 40 miljoen mocht de belastingbetaler betalen. De winsten gaan weer naar de managers. Meavita failliet

Vestia failliet TSN thuiszorg failliet Rochdale   26 miljoen tekort ROC Leiden 40 miljoen tekort bijgelegd door de staat, wij dus.

Deze mensen zijn te herkennen omdat ze alles uiteindelijk doen voor eigen gewin. Ze houden van macht/ controle en dominantie.

Ze nemen beslissingen zonder schuldgevoel en bekommeren zich niet om anderen en de schade die ze aanrichten. Altijd lezen en horen wij als maatschappelijk werker weer dat de tweedeling in de samenleving bestaat uit laag opgeleiden en hoog opgeleiden, armen en rijken, achterstandswijken en lommerijke buurten, witte en zwarte scholen.

Deze meningen verdoezelen de echte tweedeling: de samenleving bestaat uit mensen zonder geweten, met psychopathische trekken en mensen met geweten, een sociaal gevoel.

Daarin zit de tweedeling, want mensen met een sociaal gevoel kunnen niet op tegen de dominantie, de manipulaties, de macht en geldingsdrang van de psychopaten.

Dick Swaab beschrijft in zijn boek het creatieve brein dat daar waar macht status of geld te halen is psychopaten omhoog vallen ten koste van anderen. Psychopaten ! We worden voor een groot deel dus bestuurd door mentaal echt zieke mensen in de gevestigde orde. Daar zit het probleem !

Ze nemen beslissingen zonder schuldgevoel en bekommeren zich niet om anderen en de schade die ze aanrichten. Machtspolitiek, hebzucht psychopathie, geldingsdrang en conformisme dekken de behoefte om andere te schaden af. We vinden ze in veel geledingen van de samenleving de zorgverzekeraars, de bureaucratie, de belastingdienst, de politiek, de banken, woningbouwcorporaties.

De Volkskrant publiceerde de driehonderd top salarissen van de zich zelf manager noemende bestuursvolk aan de top van de piramide die volgens hun geloofsysteem door iedereen te halen is. Zie het ons soort mensenvolk eens staan   met een financiele kloof tussen de werkende op de werkvloer die het geld moet verdienen en de manager. Een kloof van 1400 maal het gemiddelde jaarsalaris van de werkende met onverdiende bonussen en winst participaties in aandelen.

Dit volk noemt zich ons soort mensen onder elkaar. Ons soort mensen onderscheiden zich van het andere soort mensen door zich te vestigen in kapitale villa’s met voetbeldvelden als tuin en grasveld.

 Ver weg van de bewoonde wereld, achter grote hekken en bewakingscamaera’s in hun zelf gecreerde gevangenis. Zij oordelen over de werkende op de werkvloer en vergeten dat de werkenden op de werkvloer het geld verdienen voor ons soort mensen.

 Het denken van deze ons soort mensen is niets gewijzigd sinds de Grieken. De Grieken hielden slaven en de burgerij hoefde niet te werken. De slaven brachten daar het geld voor op. Ondanks de zogenaamde moderne tijd is dit nog steeds de verdeling tussen Ons soort mensen en ons soort. Het management doet net alsof alle prestaties van de werkenden hun eigen prestaties zijn en dat ze daarom recht hebben op bonussen en a sociaal hoge salarissen zich daarmee plaatsend buiten de samenleving achter hun eigen hekken.

Het voltallige managementteam van de ING bank zit helemaal boven in het glazen gebouw in de vergaderzaal aan de koffie, en brunch. Champagneflessen staan klaar want er wordt vergaderd over de nieuwe topsalarissen van de managers.

Ad opent de vergadering als voorzitter van de Raad van Bestuur. We kunnen wel zeggen mensen dat de ING het goed heeft gedaan, de aandeelhouders mogen tevreden zijn en krijgen hun dividend. Hierdoor hopen we ook weer nieuwe aandeelhouders aan te trekken. We hebben winst gemaakt mede omdat we alle salarissen van het personeel hebben bevroren. De extra winst die hierdoor is ontstaan kan worden uitgekeerd aan bonussen, dividend voor de aandeelhouders en salarisverhogingen voor het uitstekende top management.

Juichend staan de deelnemers aan de vergadering op, ze applaudisseren voor elkaar. Ze voelen zich hartstikke goed, we hebben het weer goed gedaan en kunnen cashen !

We verhogen mijn jaarbonus met 2,67 miljoen zegt Ad en jullie jaarbonussen zal door de salarisadministratie worden uitgerekend. En betaald zodat we mee kunnen blijven doen op de internationale banken markt en wij de beste mensen in huis hebben en die mensen zijn ons soort mensen.

Het circuit van ons soort mensen is een circuit van jongens onder elkaar die elkaar kennen van de studentenclubs Minerva, duur betaalde opleidingen in de kastelen van Breukelen en de MBA opleidingen van Harvard.

Econoom en psycho analyticus Manfred de Vries begeleidt organisaties die te lijden hebben van paranoide leiders, bazen die autist zijn, grootheidswaanzin hebben, gevoelsarme leiders, allemaal mentaal dood ziek en toch in de top van het bedrijfsleven of politiek. Hij ziet ze in veel heel veel geledingen en organisaties.

Machtspolitiek, hebzucht psychopathie, geldingsdrang en conformisme dekken de behoefte om andere te schaden af. We vinden ze in veel geledingen van de samenleving de zorgverzekeraars, de bureaucratie, de belastingdienst, de politiek, de banken, woningbouwcorporaties. De deurwaarders, advocaten, incasso bureau”s en rechters. In de top daarvan zitten volgens Swaab psychopaten die precies weten wat ze doen en wat ze aanrichten.

Lees de boeken zoals de woekerpolis affaire, de vastgoedfraude, de val van de sns bank. De rechten van anderen worden met voeten getreden en dat noemt zich manager, leider, voor inspirerend leider, ambtenaar, rechter en rolmodel.

Lees ook de verslagen op de sociale databank van Rob Brockhus en over de klokkenluiders en slachtoffers van het bureaucratisch systeem zoals Jhr mr G Reucklin, Robert van de Luitgaarden, Pamala Hemelrijk, Drs T van Bergen, Professor T Tak, Toon vd Linden, Rob Kahlman, Ab Flipse, Paul van Buitenen, Aad Bos , Leo Verhoef en vele anderen..

En hoe zit het dan met discriminatie ?

 

DISCRIMINATIE   van kleine witte mannen ten opzichte van lange witte mannen. Daar Praten we niet over.

Lange mannen overigens ook lange vrouwen worden bij sollicitaties meer kwaliteiten toegedicht dan kleinere mannen.

Waar gaan we het niet over hebben

Kunnen we even terug naar de economische context van deze samenleving ?

De economische context

De Franse econoom Piketty heeft duidelijk gemaakt dat 83 mensen gezamenlijk de helft van het vermogen van de wereldbevolking bezitten 20% van de bevolking 80 % van het vermogen. Hiervan bezit 1% 70 % De middengroep 60 % bezit 20% en 20 % bezit alleen maar schulden. Er moet dus worden gewerkt aan een nieuw sociaal klimaat.

Piketty onderzocht ook hoe de belastingdruk is verdeeld, en ook deze verhouding is scheef. Er is een dubbele bevoordeling van vermogens.

1. Er waren en zijn lage belastingen op vermogens.

2. De staatschulden worden gefinancierd met deze particuliere vermogens, de staat geeft daar een gegarandeerde rente op.

Vermogensgroei van veel oud geld rijke families bestaat nog steeds uit erfenissen van roofgoed. Deze immoraliteit werd doorgetrokken naar de huidige samenleving.

Hoe zit dat nu ? Er zijn steeds meer gezinnen onder de armoedegrens.

In deze observaties van economische feiten worden we in visie ondersteund door hoogleraren Ewald van Engelen van de UVA en Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht in Frankrijk door Piketty.

Vrijwilligers en voedselbanken mogen het doen, we leven nog steeds in de middeleeuwen. 20 procent van onze bevolking is afhankelijk van de bedeling wat de voedselbanken toch zijn. Sinds de middeleeuwen is er niets verbeterd en dat noemen politici vooruitgang

Politiek gezien heeft het kapitalisme en de uitwassen daarvan gezien het economisch onderzoek van Piketty een bom gelegd onder de samenhang van de samenleving. Het begin van de kanteling is al gestart.

Oorlogen willen we niet meer ?   Dan zullen we armoede echt moeten uitbannen en ophouden met de economische tweedeling te verdoezelen.

Wat kunnen Humanisten doen ?   Er over praten en actief beleid voeren

Socrates vraagt maakt geld gelukkig ?

Vrijheid door inkomen.

Inkomen dat van laag naar hoog veel beperktere verschillen zou moeten en kunnen vertonen. Waardoor welvaart veel meer wordt verdeeld. Werk moet goed lonen maar inkomensverschillen kunnen klein zijn

Basisinkomen,

Directe Democratie,

Wat zijn de maatschappelijke kosten in geld uitgedrukt voor de samenleving als we gezinnen in de financiele problemen laten ?

Praat erover/ deel het.

Wekelijks worden uit huurwoningen dertig gezinnen gezet wegens huurschuld en nog eens dertig wegens hypotheek problemen met de bank De wongingbouwcorporaties wentelen deze kosten af op de belastingbetaler. VOOR DE BELASTINGBETALER.

Een huisuitzetting kost als nasleep in verband met opvang, uitkeringen en hulpverlening ongeveer 150.000 euro per geval. 150.000 euro per geval wekelijks 30 gevallen is 4.500.000 euro per week x 52 weken 208.000.000 euro per jaar

208 Miljoen aan kosten ! Voor huur achterstanden van misschien enkele honderden euro’s per gezin.

Dit is een voorbeeld van de bureaucratie van elitair denken. De uitvoering van gewetenloos abstract redeneren zonder enig idee – en let wel het zijn door de belastingbetaler betaalde professionals en politici   die dit bedenken !

Mensen die NIET kunnen betalen financieel uitpersen….

Of men kan de zorg premie niet betalen / er komen incassokosten bovenop.

Verzekering wordt overgenomen tegen 130 % van de normale premie en boete van 5000 euro met een aflossingsrente van 9 % per maand. …. Er zijn alleen ten aanzien van de zorgverzekeraars 300.000 gezinnen of alleenstaanden die te boek staan als wanbetaler premies zorgverzekeringen. De gemiddelde achterstand moet dan zes maanden zijn ofwel een bedrag aan premies die men niet kan betalen tegen de 1000 euro.

Dan wordt men aangemeld als wanbetaler met het gevolg dat de premie wordt verhoogd ! De achterstand aan premie betalingen wordt dan gemiddeld 1200 euro.

 Maar dan zijn we er nog niet. De incassokosten zijn dan 15 % Hiermee financieren wanbetalers dubieuze incasso kantoren die zonder enige vorm van opleiding, want iedereen mag een incassobureau beginnen, een bureautje hebben. Incassokosten 150 euro x 300.000 = 4.500.000 euro. Een leuke inkomsten bron voor dergelijke bureautjes ! De achterstand aan premie is dan gemiddeld 1400 euro.

 Dan de deurwaarder, die stuurt dagvaardingen, vraagt vonnis bij de kantonrechter, betekent de uitspraak, legt beslag en voor dit alles mag hij een kleine 400 euro per geval rekenen. Omzet 300.000 x 400 = 120 miljoen ! Dat allemaal over de rug van de financieel zwaksten in de samenleving. ! De achterstand aan premie is dan per geval gemiddeld 1800 euro.

 Dus wij hebben een samenleving die financieel zwakkeren, mensen met alleen een AOW, bijstandsuitkering, kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering, kleine ZZP ers financieel uitpersen en die mensen moeten incassobureau’s maar vooral deurwaarderskantoren financieren !

 Dat is gezinnen willens en wetens met kwade opzet over de rand duwen. Inmiddels is bekend geworden dat CZ zorgverzekeraar 1,5 miljoen gaat investeren in schuldenproblematiek van 250 gezinnen in Den Haag. Dit in samenwerking met Gemeente en een uitvoerend sociaal bureau.

Er zit maar een maar aan, die 1,5 miljoen gaat naar salarissen van de hulpverleners, niet naar die gezinnen die dat goed zouden kunnen gebruiken.

De humanistische democratische partij en het provinciaal politiek platform willen af van de bureaucratie, meer sociale woningbouw, meer en beter openbaar vervoer, betere immigratie regelingen voor echte oorlogsvluchtelingen en een betere economische verdeling van het bruto nationaal inkomen.

Daarvoor moeten wij een sterke partij opbouwen dat ruimte geeft aan idealistische idealen en vormgeving.

WAAR PRATEN WE OOK NIET OVER ?

Dat banken hun eigen broek niet kunnen ophouden en verliezen afwentelen op de belastingbetaler in plaats van op de aandeelhouder

De aandeelhouders en leden van directie weer gewoon op hun oude veel te grote voeten doorgaan

Waar wel over ?

Zingeving – maar wat is zingeving

Een zinvol levenseinde

Actief humanisme

Eerlijke verdeling sociale economie

Zinvol leven maken voor iedereen

Burgerparticipatie voor iedereen

Dus wel een nationaal zorgfonds met inkomens afhankelijke premies

Dus wel een redelijk basisinkomen voor inkomens tot 20.000 euro per jaar

Dus wel flinke lokale afdelingen

Dus wel goede buurtzorg voor iedereen

Dus wel goede huishoudelijke zorg voor mensen die dat nodig hebben

Dus daar WMO geld voor reserveren in plaats van voor voetbalvelden

Dus wel leuke en goede buurthuizen

Eerlijke verdeling van welzijn en welvaart

Rechtvaardige verdeling van welzijn en welvaart

Dit zijn de grondslagen van het Humanisme.

Iedereen die waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid uit de grond van zijn hart erkent, kan zich humanist noemen.

Er zijn wel punten die de meeste humanisten gemeen hebben.

– Ze gunnen ieder individu een menswaardig bestaan

– Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder dwang af

– Ze beschouwen democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen machtsmisbruik

– Ze zijn principieel voorstander van de scheiding tussen kerk en staat

– Ze wijzen discriminatie op grond van sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging af

– Ze staan een tolerante samenleving voor die gebaseerd is op gedeelde waarden, maar die ook ruimte geeft om eigen verantwoordelijkheden in te vullen

– Ze komen op voor gelijke behandeling van humanisten waar die zijn achtergesteld ten opzichte van andere levensbeschouwelijke oriëntaties

– Ze doen al het mogelijke om scholing en vorming zo toegankelijk mogelijk te maken

– Ze komen openlijk uit voor hun humanistische levensovertuiging en zijn tot discussie daarover bereid

De grondslag: Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.

• De maatschappelijke component: Het humanisme is een politiek-moreel streven.

WIJ STELLEN VRAGEN

Wat zijn de maatschappelijke kosten sociaal gezien voor de samenleving ?

Moeten zorgverzekeraars steeds meer miljarden oppotten en bezuinigen op de zorg ? En krijgen vele mensen niet meer de zorg die zij nodig hebben ?

Moeten alleen belastingbetalers opdraaien voor de grote verliezen van de banken in Europa die onvoldoende leiderschap en zelfbeheersing hebben getoond ? En mogen de aandeelhouders wel de winsten inhalen maar willen als eigenaar niet meebetalen in de verliezen ?

Waarom moeten deals met criminelen in de doofpot ? Waarom moest dit buiten de belastingen om ? Wie draait uiteindelijk op voor deze deal ?

VERKIEZINGEN PROGRAMMA.

Actief humanisme

Eerlijke verdeling sociale economie

Zinvol leven maken voor iedereen

Een beschaafd land van yuppies en hipsters laat ouderen, economisch zwakkeren niet in de steek en laat hen net zo riant leven als wat de hipsters en yuppies goed verdienende hoger opgeleiden zouden willen of al doen.

Burgerparticipatie voor iedereen

Is bestemd voor iedereen..niet alleen voor hoger opgeleide yuppies en hipsters.

Hoger opgeleiden en hipsters moeten juist

als humanisten zorgen voor en ondersteuning geven aan lager opgeleiden, armen, zorgbehoevenden en zo het humanistsich ideaal meegeven

Dus wel een nationaal zorgfonds met inkomens afhankeijke premies

Dus wel een redelijk basisinkomen ook voor AOW genieters zonder pensioen

–      Meer openbaar vervoer en slimmere vervoersystemen.

–      Bestrijden files woon werk verkeer

–      Meer sociale woningbouw

–      Woningbouwcorporaties terug naar sociale doelstellingen

–      Zorgverzekeraars terug naar sociale doelstellingen

–      Goede ook provinciale armoedebestrijding

–      Basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden

–      Bestrijding van de bureaucratie en de macht van de ambtelijke molen

–      Goede lokale regionale schuldhulpverlening door professionals

–      Goed en betaalbaar onderwijs

–      Als deze materiele zaken zijn verwezenlijkt kan ook iedereen weer nadenken over zingeving.

–      Dan zijn de materiele behoeften vervuld en kan iedereen meedoen na te denken over de immateriele behoeften

–      Er is helemaal niets terecht van gekomen van dat zogenaamde fantastische resultaat.

–      En nog belangrijker, waarin moet je investeren ? Achterstandswijken worden bewoond door vluchtelingen met een status die vaak geen Nederlands kunnen spreken, hun eigen cultuur hier voortzetten en niet zijn ingeburgerd. Vaak vinden ze ook nog dat de Nederlanders zich aan hun moeten aanpassen in plaats van dat beiden wederzijds

   Voorts is er vrijwel niets, behalve repressieve politie en bureaucratie te vinden. .Lekker leefbaar zo een wijk. Geen buurthuizen, geen fatsoenlijke scholen en speelpleinen, te veel mensen op een kluitje. Vaak is er ook geen fatsoenlijke kinderopvang en zijn de meesten laag opgeleid met nog net geen MBO.

–      In het boek het creatieve brein van Swaab is te lezen hoe mensen elkaar maken zoals hij dat zegt, maar ook breken. Het brein van inwoners van achterstandswijken wordt niet gestimuleerd, en dat juist is de reden van achterstand. Het IQ van de kinderen uit deze wijken gaat door stress en te weinig intellectuele stimuli achteruit. Met bewuste opzet gebeurd dit, want er is altijd al met bewuste opzet juist bezuinigd in deze wijken ten voordele van de rijken.

–      Achterstandswijken zijn en verworden tot bewust gecreerde getto’s. Onlangs was een goed verslag te lezen in de Volkskrant over de villa gemeente Vught. Daar is ook een sociale wijk. Aan de overkant van de weg de lommerijke villa wijk. Deze lommerijke wijk voornamelijk bewoond voor VVD stemmers, wisten sociale woningbouw die hard noodzakelijk was, in hun wijk te voorkomen terwijl dit nu juist een goede oplossing en spreiding zou geven van arm en rijk. Een villawijk in den Haag wist eveneens maar dan op soortgelijke wijze te voorkomen dat een asielzoekerscentrum in hun wijk zou worden gevestigd. Op deze wijze is er geen enkele kans op integratie.

–      Rijke yuppenkinderen en hipsters gaan daar ook niet wonen, bovendien krijgen zij vaak niet eens een kans op een woning, ingenomen door vluchtelingen met een status zoals dat heet zodat integratie geen enkele kans van slagen heeft.

–      Inkomensafhankelijke premie in de zorgverzekeringenmeer sociale woningbouw ook in de dorpen

–      – beter toegankelijk onderwijs

–      Afschaffen eigen risico in de zorgverzekeringen. Dat is verkapte premie.

–      Liefst nog een nationaal zorgfonds

–      Beter en gedifferentieerder openbaar vervoer, ook in de regio’s, niet alleen in de randstad

   Als je in deze wijken wilt investeren, investeer dan in

–      a. kleinschalige verspreide kinderopvang waar ook taallessen worden gegeven. Deze kinderopvang verricht je gewoon in een flat of twee op de eerste verdieping van een flatgebouw.

–      b. veel kleinschalige speelplaatsen en speelpleinen buiten met grasvelden

–      c. buurtcentra waar bewoners koffie kunnen komen drinken en praten waar ookmaatschappelijk werk en huiswerkbegeleiding aanwezig is. Organiseer daar ook professionele schuldhulpverlening en psycho sociale hulpverlening. Ook dit kan verricht worden in een of twee flatwoningen die daarvoor gebruikt worden.

–      d. huismeesters en buurt opbouw werkers die 24 uur per dag aanwezig zijn en in de flats wonen en bevoegd zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar voor overlastbestrijding

–      e. zorg voor meer politie niet alleen overdag maar juist in de avond en de nacht, als preventief optreden

–      f. investeer in kleinschalig goed onderwijs, sportzalen en centra voor de jeugd. Meer betrokken bij provinciale lokale aangelegenheden

–      Meer en betere multi functionele buurthuizen in de wijken

–      g. investeer in kleinschalige muziekscholen, filmzalen, en creatieve centra zowel voor jeugd als volwassenStap af van ego strelende projecten waarvan alleen de rijken kunnen profiteren maar investeer kleinschalig in de wijk waar het moet zijn. Alleen dan profiteren de inwoners van deze wijken daarvan en wordt de leefbaarheid vergroot omdat de nieuwe stimuli het brein van de kinderen stimuleert. Als deze materiele zaken zijn verwezenlijkt kan ook iedereen weer nadenken over zingeving. Dan zijn de materiele behoeften vervuld en kan iedereen meedoen na te denken over de immateriele behoeften

DOE MEE WORDT LID


Advertenties