Humanisme: politiek alternatief

Als uitgangspunt voor het HUMANISME nemen we het begin van de Griekse filosofen SOCRATES  die ons geleerd heeft de juiste vragen te stellen, het boek van JP van Praag  over Humanisme en het creatieve brein, hoe mens en wereld elkaar maken van Swaab.

Dit geeft ons voldoende inhoudelijke en uitvoerende argumenten om als Humanist een Humanistische politiek na te streven.

Dit zijn de grondslagen van het Humanisme.

Iedereen die waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid uit de grond van zijn hart erkent, kan zich humanist noemen.

 Er zijn wel punten die de meeste humanisten gemeen hebben.

 – Ze gunnen ieder individu een menswaardig bestaan

– Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder dwang af

– Ze beschouwen democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen machtsmisbruik

– Ze zijn principieel voorstander van de scheiding tussen kerk en staat

– Ze wijzen discriminatie op grond van sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging af

– Ze staan een tolerante samenleving voor die gebaseerd is op gedeelde waarden, maar die ook ruimte geeft om eigen verantwoordelijkheden in te vullen

– Ze komen op voor gelijke behandeling van humanisten waar die zijn achtergesteld ten opzichte van andere levensbeschouwelijke oriëntaties

– Ze doen al het mogelijke om scholing en vorming zo toegankelijk mogelijk te maken

– Ze komen openlijk uit voor hun humanistische levensovertuiging en zijn tot discussie daarover bereid

De grondslag: Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.

• De maatschappelijke component: Het humanisme is een politiek-moreel streven.

Socrates stelt vragen, wie was Socrates ?

De Griekse filosoof Socrates (5de eeuw voor Christus) geldt algemeen als grondlegger van het westerse humanisme. Hij stelde vragen bij alle vanzelfsprekendheden die op zijn weg kwamen. Vraagtekens plaatste deze wijsgeer vooral bij autoriteit en dogmas. Het zelf kritisch nadenken heeft de moderne humanist met Socrates gemeen.

Socrates vraagt wat vind jij van liegende politici ?

 Het wordt gezien de liegende politici ja ook in ons eigen land, hoog tijd voor een moreel politiek elan zoals die wordt voorgestaan door het Humanisme. Er kan geen plaats zijn voor mensen zoals Mark Rutte, dhr Teeven en nog erger van der Steur die deals met criminelen in de doofpot willen stoppen. Gelukkig hebben we goed functionerende journalisten en af en toe een klokkenluider die de doofpot onthult.

Linkse elite

De door de culturele elite hoog opgeleide mensen vergetenen hebben massaal gestemd voor Brexit het loskomen van Engeland en op Trumpettisme in America want de democraten vonden die vergetenen deplorables en raakten daarmee nog meer vervreemd van de achterban. Vergeet niet dat 60 procent van de bevolking wel stemrecht heeft ook al heeft ze alleen lagere opleiding. Vergeet niet dat de hele economie draait op deze laag opgeleiden want zonder hen wordt er niet veel gedaan en juist door hen kunnen hipsters en hoog opgeleiden eindeloos vergaderen en praten over mode, nieuwe i phone en hippe restaurantjes. Alsof dat geen laag opgeleide leegte heeft. Dat was de elite ter linkerzijde, hier in Nederland de PVDA regenten bureaucratie partij, en Groen links, D66.De door de rijke rijk geworden rechtse elite verontnachtzame vergetenen hebben massaal gestemd voor kapitalisme pur sang. De bevolking die daarop heeft gestemd is vergeten dat deze rijkdom werd vergaard door slavernij en roofzucht. In America zullen nu de minimumlonen stevig omlaag gaan, want daarmee kan je banen scheppen. De rijk geworden elite zijn rijk geworden door het gewone volk, verslaafd te maken aan Heineken, alcohol in het algemeen, junk food, en nu de koffie en wiet. De hipsters die daarvan rijk worden weten als geen ander hoe het kapitalisme werkt. Deze rijken zijn vergeten dat hun hele fabrieken werkten op laag opgeleiden want zonder hen kan er niet veel worden gedaan.Dit is de elite ter rechterzijde.

Socrates vraagt : zijn elite studenten beter dan gewone gangs ? De ontgroeningspraktijken die zonder waarden en normen en zonder enige vorm van empathie en geweten worden uitgevoerd door elite jongetjes die van zelf al weten wat ze ook uitspoken ze toch wel in elite banen terecht komen omdat hun ouders daar ook in verblijven. Dat ze soms weten dat ze over de normen grens heen gaan blijkt wel uit het feit dat als een student naar buiten zou treden over de laakbare praktijken deze een boete zou moeten betalen van 25.000 euro aan de vereniging. Klokken luiden is verboden.! Waar hebben we dat toch meer gelezen ? hoe de elite hun gewetenloze praktijken in de financiele wereld, in de Multi nationale ondernemingen en grote bedrijven willen verstoppen en binnenkamers willen houden ?

De elite zich ver verheven voelend op de golfvelden van de jongetjes uit de achterstandswijken en banlieu’s gedraagt zich nog gewetenlozer en achterlijker dan die jongetjes waar ze zich ver verheven boven voelen. Dat je ouders rijk zijn betekent nog niet dat jij als elite jongetje kan doen wat jij maar wilt om een Old boy’s network te creeren, een hechte band smeden werd genoemd als argument om mensen te kunnen mishandelen. Er zijn andere methoden voor elite jongetje, gewoon goede vriendschap kweken en wat voor andere mensen over hebben.Deze normen en waarden van eliteclubs Minerva worden ook later gehanteerd in de uitoefening van macht. Zelfvoldaan worden gewetenloos de eigen salarissen opgekrikt of de verliezen van de banken afgewenteld op de gewone belastingbetalende burger. In domme machtspelletjes laten ze pestgedrag zien dat later in de samenleving ook wordt gebruikt ten koste van de gewone burger, de lager opgeleide. Pestgedrag is echter dysfunctioneel en over grenzen gaan in de uitoefening van macht zonder het geweten te laten spreken is psycho patholigisch, mentaal ZIEK. Studenten uit deze clubs die hebben meegedaan aan dergelijke spelletjes van machtsmisbruik behoren geen banen te krijgen in de top van een bedrijf, de rechtspraak, of politiek waar integere machtsuitoefening essentieel is.

SOCRATES VRAAGT;

      Waarom krijgen multi nationals steeds meer macht ?

–         Hoe zit het met de democratie als alleen lobby isten mogen meeschrijven met wetteksten ?

–         Wat is een aandeelhouder ook al weer ?

–         Waarom krijgen aandeelhouders van banken dividend terwijl ze worden overeind gehouden met belastinggeld ?

–         Waarom komen steeds meer gezinnen onder de armoede grens ?

–         Waarom mag de incasso industrie heel hoge incasso kosten rekenen bij mensen die geen geld hebben ?

–         Waarom komen er steeds meer voedselbanken en vinden we dat heel gewoon ?

–         WELKE POLITIEKE PARTIJ HEEFT OOIT DEZE VRAGEN GESTELD ?

 We willen laten zien dat het Humanisme en de Humanistische partij een betere uitkomst kan geven.

 Kan het HUMANISME een betere uitkomst geven ?

 BIJ ONS STAAT DE SAMENWERKING CENTRAAL de MEDEDINGING of CONCURRENTIE doen andere partijen maar.

Juist nu, nu het Humanisme en het gedachtengoed van Humanisten en vrijdenkers het enige en juiste alternatief kan zijn voor het huidig sociaal politiek opportunistisch populistisch klimaat. Samenwerken is geboden voor alternatieve ondernemers

Wat kan het Humanisme zijn ?

Het humanisme is een politiek moreel streven. We moeten dus eerst eens kijken naar de rolmodellen, de wijze van leidinggeven in de politiek, multi nationals, banken, zorgverzekeraars. Leiderschap in grote ondernemingen bureaucratie en politiek welke vaak trekken vertonen van gewetenloosheid, psychopathie

Hoe zat de vastgoed fraude in elkaar ? Mag ik dat niet vragen ?

VASTGOED FRAUDE bijvoorbeeld BOUWFONDS   DAAR GAAN WE HET NIET OVER HEBBEN.

Bouwfonds opgericht als sociaal fonds gemeenten voor sociale woningbouw,verkwanseld door de leiding van Bouwfonds en Rabo

Zie boek de vastgoedfraude

Dat banken hun eigen broek niet kunnen ophouden en verliezen afwentelen op de belastingbetaler in plaats van op de aandeelhouder

De aandeelhouders en leden van directie weer gewoon op hun oude veel te grote voeten doorgaan

Dat sociale fondsen zoals ziekenfonds nu net als het bouwfonds wordt omgetoverd tot geldmachine voor enkelen en dat niemand ingrijpt

 Het socialisme van Marx, die verkondigde dat een waardig bestaan pas mogelijk is in een menselijke, rechtvaardige samenleving, had een belangrijke invloed op het humanisme van de 20ste eeuw. Met de oprichting van Humanitas in 1945 en het Humanistisch Verbond in 1946 organiseerden humanisten zich na de oorlog om in het nog sterk verzuilde Nederland een eigen plaats te bevechten.

Toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 was aangenomen door de Verenigde Naties, werd het pad geëffend voor een internationale humanistische beweging.

DE GRONDSLAGEN VAN HET HUMANISME zoals verwoord en beschreven door J.P. van Praag.

 Waar staat het Humanisme voor ?

–      Morele overtuiging

–      Een wijze van leven steunend op menselijke vermogens

–      Een bestaan dat betekenis heeft

–      De maatschappij moet alle voorwaarden scheppen voor menselijke ontwikkeling

–      Menselijke ontplooiing vraagt voortdurende verbetering

–      Menselijke rechtvaardigheid is de verwerkelijking van gelijkheid

–      Het enige wenselijke gebruik van dwang is om te onderdrukken dat men gebruik maakt van dwang

–      Humanisme bevestigt de verantwoordelijkheid van mensen voor mensen.

Heeft dat gevolgen voor de manier waarop we de samenleving moeten organiseren ?

DAT DIT CONSEQUENTIES HEEFT VOOR DE WIJZE WAAROP WE DE SAMENLEVING ORGANISEREN EN

HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN VERDELEN IS HOPELIJK DUIDELIJK EN DUS OOK EEN PUNT VOOR DE POLITIEK

 DIT ZIJN TEVENS UITGANGSPUNTEN VOOR EEN ALGEMEEN EN GOED VERKIEZINGSPROGRAMMA.

 OOK VOOR LEDEN IN DE GEMEENTERAAD NIET ALLEEN IN DE LANDSPOLITIEK

Socrates vraagt

Wat moeten raadsleden doen ?   Bron Binnenlands bestuur.

Een belangrijk uitgangspunt is dat jij met je collega-raadsleden ook in die zin het ‘volk vertegenwoordigen’, dat jullie de enigen zijn die kunnen besluiten wat de burger wordt voorgeschoteld dan wel opgelegd.

 Bij de overheid heeft de burger geen keuze, hij moet het gebodene gewoon slikken en er nog voor betalen ook. Als de overheid terughoudend zou zijn met aanbiedingen, dan zou het misschien nog wel te behappen zijn. Maar de ervaring leert dat de overheid net zo gretig is als het bedrijfsleven om de burger van alles en nog wat voor te schotelen, dus moet je als raadslid enorm op je qui-vive zijn.

 Een tweede misschien nog wel belangrijker uitgangspunt is dat de gemeenteraad alleen tot een goede oordeelsvorming kan komen als de beleidsvoorbereiding op een open en transparante manier wordt uitgevoerd.

 Bestuurders hebben de neiging om dit slechts in beperkte mate te doen, omdat zij denken dat ze anders teveel worden gehinderd tijdens het proces dat tot het door hen gewenste besluit moet leiden. Zij hebben nogal eens de indruk dat burgers tijdens de beleidsontwikkeling eerder te zien zijn als hinderpalen dan als steunpilaren. Omdat bestuurders al heel snel in het begin van een voorbereidingstraject keuzes maken staan zij niet meer echt open voor andere benaderingen van het betreffende maatschappelijke probleem. Anders gezegd, zij ontwikkelen al gauw een tunnelvisie.

De gemeenteraad moet in alle gevallen ruimte scheppen voor een open beleidsontwikkeling, geen genoegen nemen met intransparantie tijdens het beleidsproces en een wethouder met tunnelvisie hiermee confronteren.

 Dit is een vorm van directere democratie.

SOCRATES vraagt

Hoe pak je dat dan aan als raadslid?

Volgens mij komt het neer op het stellen van de juiste vragen.

De eerste vraag is: wat is nou eigenlijk het maatschappelijke probleem dat men probeert aan te pakken en is dat probleem deugdelijk geanalyseerd?

Is ook duidelijk gemaakt waarom en in hoeverre de overheid probleemeigenaar moet zijn? Wat vinden burgers er eigenlijk van en hebben die zich er duidelijk over kunnen uitspreken?

De tweede vraag die je moet stellen betreft de doelstelling van de voorgenomen maatregel. Niet alleen is daarbij van belang wat het concrete doel precies is maar vooral waaròm dat doel zo belangrijk is en voor wie. En wordt dat ook zo gezien door burgers? Daarmee kom je hopelijk te weten welke waardengrondslag er is. Immers, politiek bestaat uit het toedelen van (schaarse) waarden, zoals bestuurskundigen zeggen, en als je dat bewust wilt doen moet je wel weten hoe het zit met de onderliggende waarden van een voorgestelde maatregel. De derde vraag is op welke veronderstellingen de maatregel is gebaseerd: kan duidelijk worden gemaakt waarom het effectief zou zijn, kan het misschien ook doelmatiger, is er voldoende gelet op ongewenste neveneffecten, hoe zit het met de maatschappelijke acceptatie, is het consistent met andere maatregelen en met wetgeving, pakt het rechtvaardig uit, hoe uitvoerbaar is het.

Moet je al die vragen als raadslid zelf beantwoorden? Dat mag wel, en mocht je toevallig veel weten van het betreffende onderwerp is dat ook zinvol, maar primair moet je bij een wethouder afdwingen dat hij/zij deze vragen gaat beantwoorden.

Als elke gemeenteraad dit consequent volhoudt zal niet alleen de bestuurlijke cultuur maar vooral ook de kwaliteit van het beleid er sterk van opknappen.

Dit bericht is ook geplaatst op iRaad, een visie, een samenwerkingsverband en een uitvoeringsprogramma om in korte tijd het raadswerk in gemeenten te versterken door een effectieve werkwijze en een nieuwe generatie informatievoorziening

 Waarop moeten we uitvoering kunnen baseren ?

 Onze leidraad voor de uitvoering van humanistische grondslagen is het creatieve brein – hoe mens en wereld elkaar maken – van Swaab. Ik zeg er meteen bij dat mensen elkaar ook kunnen breken.

Opgroeien in armoede gaat bijvoorbeeld samen met minder stimulatie vanuit de omgeving, minder speelgoed, boeken scholing, uitjes, sport, concerten.

Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat wie in Rotterdam zuid woont of zoals in het programma Schuldig van Human in de Vogelenbuurt Amsterdam aan het overleven is. De mensen die daar wonen kunnen niet leven zoals de rijkere humanisten. Die leven.

Twee op de vijf huishoudens loopt achter met zijn betalingen. En een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor er sprake is van betalingsproblemen.

De belangrijkste reden voor deze problemen is dat men niet in staat is om de rekeningen te betalen vanwege hoge vaste lasten of hoge zorgkosten.

Als wij als humanisten zeggen dat wij iedereen een menswaardig bestaan gunnen zullen wij ons eerst hiermee moeten bezighouden en onze ogen niet sluiten voor de verschillen die er zijn. En die zijn groot. Als we economisch gezien 20 % van de bevolking economisch naar beneden drukken zal deze groep niets meer te besteden hebben bij de middengroep.

Dan gaat het met de middengroep ook langzaam maar zeker financieel slechter

Top 3 oorzaak betalingsachterstanden 2015

1.Mijn vaste lasten zijn te hoog (27%)

2.Als gevolg van inkomensdaling (26%)

3.Ik heb te hoge zorgkosten (22%)

 Henri van Rijn boek Armoede noodlot of onrecht Babylon de Geus. 1995

 Van Rijn haalt in dit boek een onderzoek aan van de directeuren van Gemeentelijke sociale diensten in januari 1972 !!Van Rijn stelt, ook als is de financiele bijstand de hoogste van Europa, ook een afgestudeerde econoom hiervan niet kan rondkomen, gerelateerd aan de leefkosten in Nederland.van Rijn merkt op dat wij als samenleving van gezinnen verlangen dat ze zien rond te komen met de bestaansmiddelen die werden verschaft.

In dit onderzoek werden minimale budgetten opgesteld voor gezinnen van verschillende grootte aan de hand van gegevens van het voorlichtingsinstituut voor gezinsbudget te Den Haag en het voorlichtingsbureau Voeding eveneens te Den Haag. Volgens dit rapport kwam toen al een gezin met twee kinderen jaarlijks 740 gulden TEKORT, uitgaande van redelijk lopende uitgaven. Voor een gezin met vier kinderen liep dit op tot 1740 gulden per jaar. Voor grote uitgaven was in dit budget geen ruimte gecreeerd. Gemeenten konden hiervoor soms bijzondere bijstand verstrekken maar deden dit niet omdat het toenmalige ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk stelde dat uit de bijstandsnorm alle bestaanskosten betaald konden worden. Niet alleen dus de lopende uitgaven en vaste lasten, maar ook grotere uitgaven als koelkast, wasmachine.

Van Rijn beschrijft ook dat wij als samenleving de moeder van kinderen verwijt dat ze haar kinderen verwaarloost, op grond waarvan de kinderen uit huis werden geplaatst. ! Dit terwijl de moeder onvoldoende bestaansmiddelen had om de kinderen goed te voorzien in voeding en kleding.

 Het boek van van Rijn is van 1995     Het genoemd onderzoek van 1972. Het is nu 2017

 WAT IS EEN ZINVOL LEVENSEINDE

Als een kwart van de ouderen onder de armoedegrens leeft en eenzaam achter blijft ?

Het is niet gewoon. Politiek is uiteindelijk een kwestie ven budgetten verdelen waar iedereen van mee profiteert en niet alleen de banken die met behulp van de belastingbetaler overeind moet worden gehouden. Of de multi national, of de hogere inkomens die profiteren van hypotheek rente aftrek van de belastingen, de subsidies voor bibliotheek, concertbezoek, kinderopvang, betere particuliere zorg.

 Was het HUMANISME GEEN POLITIEK MOREEL STREVEN ?

 Het humanisme is een politiek moreel streven. We moeten dus eerst eens kijken naar de rolmodellen, de wijze van leidinggeven in de politiek, multi nationals, banken, zorgverzekeraars. Leiderschap in grote ondernemingen bureaucratie en politiek welke vaak trekken vertonen van gewetenloosheid, psychopathie

Het ontbreekt aan goed leiderschap. ABN AMRO eerst gesteund door de staat het verlies van 40 miljoen mocht de belastingbetaler betalen. De winsten gaan weer naar de managers. Meavita failliet

Vestia failliet TSN thuiszorg failliet Rochdale   26 miljoen tekort ROC Leiden 40 miljoen tekort bijgelegd door de staat, wij dus.

 Deze mensen zijn te herkennen omdat ze alles uiteindelijk doen voor eigen gewin. Ze houden van macht/ controle en dominantie.

Ze nemen beslissingen zonder schuldgevoel en bekommeren zich niet om anderen en de schade die ze aanrichten. Altijd lezen en horen wij als maatschappelijk werker weer dat de tweedeling in de samenleving bestaat uit laag opgeleiden en hoog opgeleiden, armen en rijken, achterstandswijken en lommerijke buurten, witte en zwarte scholen.

Deze meningen verdoezelen de echte tweedeling: de samenleving bestaat uit mensen zonder geweten, met psychopathische trekken en mensen met geweten, een sociaal gevoel.

Daarin zit de tweedeling, want mensen met een sociaal gevoel kunnen niet op tegen de dominantie, de manipulaties, de macht en geldingsdrang van de psychopaten.

Dick Swaab beschrijft in zijn boek het creatieve brein dat daar waar macht status of geld te halen is psychopaten omhoog vallen ten koste van anderen. Psychopaten ! We worden voor een groot deel dus bestuurd door mentaal echt zieke mensen in de gevestigde orde. Daar zit het probleem !

Ze nemen beslissingen zonder schuldgevoel en bekommeren zich niet om anderen en de schade die ze aanrichten. Machtspolitiek, hebzucht psychopathie, geldingsdrang en conformisme dekken de behoefte om andere te schaden af. We vinden ze in veel geledingen van de samenleving de zorgverzekeraars, de bureaucratie, de belastingdienst, de politiek, de banken, woningbouwcorporaties.

 De Volkskrant publiceerde de driehonderd top salarissen van de zich zelf manager noemende bestuursvolk aan de top van de piramide die volgens hun geloofsysteem door iedereen te halen is. Zie het ons soort mensenvolk eens staan   met een financiele kloof tussen de werkende op de werkvloer die het geld moet verdienen en de manager. Een kloof van 1400 maal het gemiddelde jaarsalaris van de werkende met onverdiende bonussen en winst participaties in aandelen.

 Dit volk noemt zich ons soort mensen onder elkaar. Ons soort mensen onderscheiden zich van het andere soort mensen door zich te vestigen in kapitale villa’s met voetbeldvelden als tuin en grasveld.

 Het denken van deze ons soort mensen is niets gewijzigd sinds de Grieken. De Grieken hielden slaven en de burgerij hoefde niet te werken. De slaven brachten daar het geld voor op. Ondanks de zogenaamde moderne tijd is dit nog steeds de verdeling tussen Ons soort mensen en ons soort. Het management doet net alsof alle prestaties van de werkenden hun eigen prestaties zijn en dat ze daarom recht hebben op bonussen en a sociaal hoge salarissen zich daarmee plaatsend buiten de samenleving achter hun eigen hekken.

Het circuit van ons soort mensen is een circuit van jongens onder elkaar die elkaar kennen van de studentenclubs Minerva, duur betaalde opleidingen in de kastelen van Breukelen en de MBA opleidingen van Harvard.

Econoom en psycho analyticus Manfred de Vries begeleidt organisaties die te lijden hebben van paranoide leiders, bazen die autist zijn, grootheidswaanzin hebben, gevoelsarme leiders, allemaal mentaal dood ziek en toch in de top van het bedrijfsleven of politiek. Hij ziet ze in veel heel veel geledingen en organisaties.

Machtspolitiek, hebzucht psychopathie, geldingsdrang en conformisme dekken de behoefte om andere te schaden af. We vinden ze in veel geledingen van de samenleving de zorgverzekeraars, de bureaucratie, de belastingdienst, de politiek, de banken, woningbouwcorporaties. De deurwaarders, advocaten, incasso bureau”s en rechters. In de top daarvan zitten volgens Swaab psychopaten die precies weten wat ze doen en wat ze aanrichten.

Lees de boeken zoals de woekerpolis affaire, de vastgoedfraude, de val van de sns bank. De rechten van anderen worden met voeten getreden en dat noemt zich manager, leider, voor inspirerend leider, ambtenaar, rechter en rolmodel.

Lees ook de verslagen op de sociale databank van Rob Brockhus en over de klokkenluiders en slachtoffers van het bureaucratisch systeem zoals Jhr mr G Reucklin, Robert van de Luitgaarden, Pamala Hemelrijk, Drs T van Bergen, Professor T Tak, Toon vd Linden, Rob Kahlman, Ab Flipse, Paul van Buitenen, Aad Bos , Leo Verhoef en vele anderen..

Kunnen we even terug naar de economische context van deze samenleving ?

Wat zijn de maatschappelijke kosten in geld uitgedrukt voor de samenleving als we gezinnen in de financiele problemen laten ?

Praat erover/ deel het.

Wekelijks worden uit huurwoningen dertig gezinnen gezet wegens huurschuld en nog eens dertig wegens hypotheek problemen met de bank De wongingbouwcorporaties wentelen deze kosten af op de belastingbetaler. VOOR DE BELASTINGBETALER.

Een huisuitzetting kost als nasleep in verband met opvang, uitkeringen en hulpverlening ongeveer 150.000 euro per geval. 150.000 euro per geval wekelijks 30 gevallen is 4.500.000 euro per week x 52 weken 208.000.000 euro per jaar

208 Miljoen aan kosten ! Voor huur achterstanden van misschien enkele honderden euro’s per gezin.

Dit is een voorbeeld van de bureaucratie van elitair denken. De uitvoering van gewetenloos abstract redeneren zonder enig idee – en let wel het zijn door de belastingbetaler betaalde professionals en politici   die dit bedenken !

Mensen die NIET kunnen betalen financieel uitpersen….

Of men kan de zorg premie niet betalen / er komen incassokosten bovenop.

Verzekering wordt overgenomen tegen 130 % van de normale premie en boete van 5000 euro met een aflossingsrente van 9 % per maand. …. Er zijn alleen ten aanzien van de zorgverzekeraars 300.000 gezinnen of alleenstaanden die te boek staan als wanbetaler premies zorgverzekeringen. De gemiddelde achterstand moet dan zes maanden zijn ofwel een bedrag aan premies die men niet kan betalen tegen de 1000 euro.

Dan wordt men aangemeld als wanbetaler met het gevolg dat de premie wordt verhoogd ! De achterstand aan premie betalingen wordt dan gemiddeld 1200 euro.

Maar dan zijn we er nog niet. De incassokosten zijn dan 15 % Hiermee financieren wanbetalers dubieuze incasso kantoren die zonder enige vorm van opleiding, want iedereen mag een incassobureau beginnen, een bureautje hebben. Incassokosten 150 euro x 300.000 = 4.500.000 euro. Een leuke inkomsten bron voor dergelijke bureautjes ! De achterstand aan premie is dan gemiddeld 1400 euro. Dan de deurwaarder, die stuurt dagvaardingen, vraagt vonnis bij de kantonrechter, betekent de uitspraak, legt beslag en voor dit alles mag hij een kleine 400 euro per geval rekenen. Omzet 300.000 x 400 = 120 miljoen ! Dat allemaal over de rug van de financieel zwaksten in de samenleving. ! De achterstand aan premie is dan per geval gemiddeld 1800 euro. Dus wij hebben een samenleving die financieel zwakkeren, mensen met alleen een AOW, bijstandsuitkering, kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering, kleine ZZP ers financieel uitpersen en die mensen moeten incassobureau’s maar vooral deurwaarderskantoren financieren !

De economische context

De Franse econoom Piketty heeft duidelijk gemaakt dat 83 mensen gezamenlijk de helft van het vermogen van de wereldbevolking bezitten 20% van de bevolking 80 % van het vermogen. Hiervan bezit 1% 70 % De middengroep 60 % bezit 20% en 20 % bezit alleen maar schulden. Er moet dus worden gewerkt aan een nieuw sociaal klimaat.

Piketty onderzocht ook hoe de belastingdruk is verdeeld, en ook deze verhouding is scheef. Er is een dubbele bevoordeling van vermogens.

1. Er waren en zijn lage belastingen op vermogens.

2. De staatschulden worden gefinancierd met deze particuliere vermogens, de staat geeft daar een gegarandeerde rente op.

Vermogensgroei van veel oud geld rijke families bestaat nog steeds uit erfenissen van roofgoed. Deze immoraliteit werd doorgetrokken naar de huidige samenleving.

Hoe zit dat nu ? Er zijn steeds meer gezinnen onder de armoedegrens.

In deze observaties van economische feiten worden we in visie ondersteund door hoogleraren Ewald van Engelen van de UVA en Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht in Frankrijk door Piketty.

Vrijwilligers en voedselbanken mogen het doen, we leven nog steeds in de middeleeuwen. 20 procent van onze bevolking is afhankelijk van de bedeling wat de voedselbanken toch zijn. Sinds de middeleeuwen is er niets verbeterd en dat noemen politici vooruitgang

Politiek gezien heeft het kapitalisme en de uitwassen daarvan gezien het economisch onderzoek van Piketty een bom gelegd onder de samenhang van de samenleving. Het begin van de kanteling is al gestart.

Oorlogen willen we niet meer ?   Dan zullen we armoede echt moeten uitbannen en ophouden met de economische tweedeling te verdoezelen.

Wat kunnen Humanisten doen ?   Er over praten en actief beleid voeren

De humanistische  partij en het provinciaal politiek platform willen af van de bureaucratie, meer sociale woningbouw, meer en beter openbaar vervoer, betere immigratie regelingen voor echte oorlogsvluchtelingen en een betere economische verdeling van het bruto nationaal inkomen.

Daarvoor moeten wij een sterke partij opbouwen dat ruimte geeft aan idealistische idealen en vormgeving.

Socrates vraagt maakt geld gelukkig ?

Vrijheid door inkomen.

Inkomen dat van laag naar hoog veel beperktere verschillen zou moeten en kunnen vertonen. Waardoor welvaart veel meer wordt verdeeld. Werk moet goed lonen maar inkomensverschillen kunnen klein zijn

Basisinkomen,

Directe Democratie,

 Burgerparticipatie voor iedereen

Dus wel een nationaal zorgfonds met inkomens afhankelijke premies

Dus wel een redelijk basisinkomen voor inkomens tot 20.000 euro per jaar

 Dus wel flinke lokale afdelingen

Dus wel goede buurtzorg voor iedereen

Dus wel goede huishoudelijke zorg voor mensen die dat nodig hebben

Dus daar WMO geld voor reserveren in plaats van voor voetbalvelden

Dus wel leuke en goede buurthuizen

Eerlijke verdeling van welzijn en welvaart

Rechtvaardige verdeling van welzijn en welvaart

VERKIEZINGEN PROGRAMMA.

Actief humanisme

Eerlijke verdeling sociale economie

Zinvol leven maken voor iedereen

Een beschaafd land van yuppies en hipsters laat ouderen, economisch zwakkeren niet in de steek en laat hen net zo riant leven als wat de hipsters en yuppies goed verdienende hoger opgeleiden zouden willen of al doen.

Burgerparticipatie voor iedereen

Is bestemd voor iedereen..niet alleen voor hoger opgeleide yuppies en hipsters.

Hoger opgeleiden en hipsters moeten juistals humanisten zorgen voor en ondersteuning geven aan lager opgeleiden, armen, zorgbehoevenden en zo het humanistsich ideaal meegeven

Dus wel een nationaal zorgfonds met inkomens afhankeijke premies

Dus wel een redelijk basisinkomen ook voor AOW genieters zonder pensioen

–      Meer openbaar vervoer en slimmere vervoersystemen.

–      Bestrijden files woon werk verkeer

–      Meer sociale woningbouw

–      Woningbouwcorporaties terug naar sociale doelstellingen

–      Zorgverzekeraars terug naar sociale doelstellingen

–      Goede ook provinciale armoedebestrijding

–      Basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden

–      Bestrijding van de bureaucratie en de macht van de ambtelijke molen

–      Goede lokale regionale schuldhulpverlening door professionals

–      Goed en betaalbaar onderwijs

–      Als deze materiele zaken zijn verwezenlijkt kan ook iedereen weer nadenken over zingeving.

–      Dan zijn de materiele behoeften vervuld en kan iedereen meedoen na te denken over de immateriele behoeften

–      En nog belangrijker, waarin moet je investeren ? Achterstandswijken worden bewoond door vluchtelingen met een status die vaak geen Nederlands kunnen spreken, hun eigen cultuur hier voortzetten en niet zijn ingeburgerd. Vaak vinden ze ook nog dat de Nederlanders zich aan hun moeten aanpassen in plaats van dat beiden wederzijds

–      Voorts is er vrijwel niets, behalve repressieve politie en bureaucratie te vinden. .Lekker leefbaar zo een wijk. Geen buurthuizen, geen fatsoenlijke scholen en speelpleinen, te veel mensen op een kluitje. Vaak is er ook geen fatsoenlijke kinderopvang en zijn de meesten laag opgeleid met nog net geen MBO.

–      In het boek het creatieve brein van Swaab is te lezen hoe mensen elkaar maken zoals hij dat zegt, maar ook breken. Het brein van inwoners van achterstandswijken wordt niet gestimuleerd, en dat juist is de reden van achterstand. Het IQ van de kinderen uit deze wijken gaat door stress en te weinig intellectuele stimuli achteruit. Met bewuste opzet gebeurd dit, want er is altijd al met bewuste opzet juist bezuinigd in deze wijken ten voordele van de rijken.

–      Inkomensafhankelijke premie in de zorgverzekeringenmeer sociale woningbouw ook in de dorpen

–      – beter toegankelijk onderwijs

–      Afschaffen eigen risico in de zorgverzekeringen. Dat is verkapte premie.

–      Liefst nog een nationaal zorgfonds

–      Beter en gedifferentieerder openbaar vervoer, ook in de regio’s, niet alleen in de randstad

–      Als je in deze  achterstandswijken wijken wilt investeren, investeer dan in

–      a. kleinschalige verspreide kinderopvang waar ook taallessen worden gegeven. Deze kinderopvang verricht je gewoon in een flat of twee op de eerste verdieping van een flatgebouw.

–      b. veel kleinschalige speelplaatsen en speelpleinen buiten met grasvelden

–      c. buurtcentra waar bewoners koffie kunnen komen drinken en praten waar ookmaatschappelijk werk en huiswerkbegeleiding aanwezig is. Organiseer daar ook professionele schuldhulpverlening en psycho sociale hulpverlening. Ook dit kan verricht worden in een of twee flatwoningen die daarvoor gebruikt worden.

–      d. huismeesters en buurt opbouw werkers die 24 uur per dag aanwezig zijn en in de flats wonen en bevoegd zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar voor overlastbestrijding

–      e. zorg voor meer politie niet alleen overdag maar juist in de avond en de nacht, als preventief optreden

–      f. investeer in kleinschalig goed onderwijs, sportzalen en centra voor de jeugd. Meer betrokken bij provinciale lokale aangelegenheden

–      Meer en betere multi functionele buurthuizen in de wijken

–      g. investeer in kleinschalige muziekscholen, filmzalen, en creatieve centra zowel voor jeugd als volwassenStap af van ego strelende projecten waarvan alleen de rijken kunnen profiteren maar investeer kleinschalig in de wijk waar het moet zijn. Alleen dan profiteren de inwoners van deze wijken daarvan en wordt de leefbaarheid vergroot omdat de nieuwe stimuli het brein van de kinderen stimuleert. Als deze materiele zaken zijn verwezenlijkt kan ook iedereen weer nadenken over zingeving. Dan zijn de materiele behoeften vervuld en kan iedereen meedoen na te denken over de immateriele behoeften

DOE MEE WORDT LID

Advertenties